Regulamin wynajmu przyczep kempingowych

Wymagania wobec Najemcy
1. Kierowca samochodu ciągnącego przyczepę campingową musi mieć ukończone 23 lata oraz posiadać prawo jazdy kat. B przynajmniej od 2 lat.
2. W dniu podpisania umowy osoba wynajmująca przedkłada do wglądu:
- prawo jazdy,
- dowód rejestracyjny pojazdu ciągnącego przyczepę,
- dowód osobisty lub paszport.
3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody w trakcie wynajmu oraz postępowanie niezgodne z warunkami wynajmu przez wszystkich uczestników podróży.
Ubezpieczenie
1. Wszystkie przyczepy posiadają ubezpieczenie. Jeśli z powodu nie przestrzegania zasad ubezpieczenia ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, pełną odpowiedzialność za straty poniesie Najemca.
2. Najemca jest zobowiązany jak najszybciej poinformować właściciela przyczepy o wystąpieniu szkody.
3. Powstanie szkody, które wykluczy przyczepę z wynajmu, spowoduje utratę kaucji zabezpieczającej w całości lub części.
Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności
1. Rezerwacji przyczepy można dokonywać drogą telefoniczną lub elektroniczną, otrzymując również drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji.
2. Dokonując rezerwacji przyczepy należy wpłacić zaliczkę na konto. Po otrzymaniu wpłaty wysłane zostaje potwierdzenie rezerwacji.
3. Pozostałą część kwoty wynajmu należy wpłacić w dniu podpisania umowy a kaucję zabezpieczającą - w dniu odbioru przyczepy.
4. Podpisanie umowy i odbiór przyczepy może nastąpić w tym samym terminie jeśli strony ustalą tak wcześniej. Jeśli Wynajmujący odwoła wynajem wpłacona zaliczka nie zostanie zwrócona.
5. Zmiana terminu wynajmu jest możliwa tylko za zgodą Wynajmującego, jeśli inne terminy będą dostępne. Zmiany trzeba zgłaszać przynajmniej na tydzień przed odbiorem przyczepy.
Kaucja
1. W dniu odbioru przyczepy wynajmujący musi wpłacić kaucję zwrotną w wysokości od 500 do 1000 zł (w zależności od długości wynajmu oraz rodzaju przyczepy).
2. W dniu odbioru przyczepy spisuje się protokół zdawczo odbiorczy, na podstawie którego po powrocie z urlopu można będzie określić stan przyczepy i zwrot kaucji.
3. W przypadku niedotrzymania warunków umowy lub uszkodzenia przyczepy i jej wyposażenia nastąpią potrącenia z kaucji.
4. Oprócz zniszczeń do potrąceń z kaucji kwalifikuje się także:
- oddanie przyczepy brudnej i zaniedbanej,
- nie opróżnienie toalety z nieczystości,
- palenie tytoniu w przyczepie.
W PRZYCZEPACH OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA TYTONIU !
5. Po ustaleniu braku przeciwwskazań do zwrotu kaucji, jej zwrot nastąpi natychmiastowo. Jeśli wystąpią jakiekolwiek niezgodności, wypłata części kaucji może być wstrzymana do 7 dni.
Przekazanie i zdanie przyczepy
1. Minimalny okres wypożyczenia to 3 dni.
2. Przyczepy można odbierać od poniedziałku do soboty w godz. od 8:00 do 19.:00. Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość odbioru w innych godzinach oraz w niedziele, jak również dowozu przyczepy pod wskazany przez wynajmującego adres (dodatkowa opłata 1,4 PLN/km).
3. Strony ustalają termin odbioru i zwrotu przyczepy zaraz po wpłaceniu przez Wynajmującego zaliczki, godziny natomiast najpóźniej tydzień przed wynajmem.
4. Przed przekazaniem przyczepy klient zostanie przeszkolony w zakresie obsługi pojazdu oraz otrzyma instrukcję obsługi. Procedura wydania i zdania przyczepy zawsze kończy się podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący powiadomi Policję o kradzieży i spowoduje to całkowitą utratę kaucji.
6. Przyczepa powinna być zwrócona w takim samym stanie, w jakim została wynajęta - tzn. czysta oraz bez uszkodzeń.
Postępowanie w przypadku awarii / wypadków
1. W przypadku awarii lub wypadku Najemca powinien natychmiast poinformowac o zdarzeniu Wynajmującego, w celu ustalenia dalszego postępowania.
2. W sytuacji gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, a postanowi on usunąć awarię na miejscu, koszty naprawy zostaną mu zwrócone po przedstawieniu rachunków. Gdy dokonywane naprawy uniemożliwią na jakiś czas korzystanie z przyczepy, za dni wyłączone z użytkowania nie będzie pobierana opłata wynajmu.
3. W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy, ponosi on pełną odpowiedzialność za usunięcie szkód.
4. W sytuacji, gdy w wyniku wypadku lub kradzieży kontynuowanie podróży nie jest możliwe, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zorganizowania zakwaterowania ani pokrycia jego kosztów na czas naprawy i/lub powrotu do miejsca zamieszkania.

UWAGA!

Rezerwacji przyczepy można dokonać
drogą telefoniczną:
tel. kom. 509-566-103

Zapraszamy do obejrzenia galerii
zdjęć przyczep kempingowych
Euro Camp - więcej